Jump to content

Woskuj bezpiecznie - msds, piktogramy, health hazard


Recommended Posts

Bezpieczeństwo zdrowia użytkownika, to temat, o którym co co raz głośniej.

Jako, że dla pasjonatów woskowanie jest niemal rytuałem, przyjemnym zwieńczeniem prac, postanowiłem uzupełniać tu informacje co wiemy o bezpieczeństwie poszczególnych produktów.

To, że dany produkt nie ma piktogramów i informacji o zgarożeniach, nie oznacza, że nie ma wpływu na zdrowie. W kartach charakterystyki renomowanych marek, nawet przy brakach zagrożeń są instrukcje jak postępować gdyby jednak wystąpiły podrażnienia lub skutki niepożądane.

 

Zaczynamy od:

------------------------

Zymol Glasur - większość wosków tej marki ma podobne zapisy

https://www.zymol.com/msds.aspx

 

Cytat

2. Hazard Identification:
2.1 Classification of the Substance or Mixture
Hazard Classification: not classified 
2.2 Label Elements
Pictogram: not required 
Signal Word: none 
Hazard Statement: none 
Precautionary Statement: none 
2.3 Other Hazards
Description of additional HNOC: none

 

Cytat

HIMS Classification: Health 1 

NFPA Classification: Health 1 

Poniżej zamieszczam informacje co to oznacza:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hazardous_Materials_Identification_System

4.  Life-threatening, major or permanent damage may result from single or repeated overexposures (e.g., hydrogen cyanide).

3.  Major injury likely unless prompt action is taken and medical treatment is given.

2.  Temporary or minor injury may occur (e.g., diethyl ether).

1.  Irritation or minor reversible injury possible.

0.  No significant risk to health.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/NFPA_704

 

Brak piktogamów .  Zagrożenie zdrowia występuje w niskim stopniu.

 

---------------------

Bilt Hamber Double Speed Wax

Cytat

Hazard Identification:
2.1 Classification of the Substance or Mixture
Hazard Classification: not classified 
2.2 Label Elements
Pictogram: not required 
Signal Word: none 
Hazard Statement: none 
Precautionary Statement: none 
2.3 Other Hazards
Description of additional HNOC: none

Cytat

SECTION 16: OTHER INFORMATION
Other information
This data safety sheet is prepared in accordance with Commission Regulation (EU) No 453/2010.
Phrases used in section 2 and section 3:

EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
EUH210: Safety data sheet available upon request.
H304: May be fatal if swallowed and enters airways.

 

Powtarzajacy się kontakt z produktem może powodować wysychanie skóry lub jej spękanie.

Może być śmiertelny po dostaniu się kawałków do organizmu przez połknięcie lub drogi oddechowe.

 

 

  • Lubię to 4
Link to comment
Share on other sites

Woski Dodo Juice

http://www.dodojuice.com/msds/docz/Dodo-Juice-Wax-SDS-english.pdf

Cytat

SECTION 2: Hazards identification
2.1. Classification of the substance or mixture
2.1.2. Classification - EC 1272/2008
No Significant Hazard.
2.2. Label elements
Hazard Statement No Significant Hazard
2.3. Other hazards
Other hazards Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Cytat

 

SECTION 16: Other information

EUH066 - Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Asp. Tox. 1: H304 - May be fatal if swallowed and enters airways.

 

 

Chemical Guys Petes'53

Źródło chemicalguys . eu

safety-aspects-waxes-sealants-1.jpg

H227 łatwopalny.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

  • Lubię to 1
Link to comment
Share on other sites

Fusso Coat 12 light (new 09.2019)

Cytat

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Flam. Sol. 1 H228, Aquatic Chronic 2 H411
Entzündbarer Feststoff. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme und Signalwort
GEFAHR
Die auf dem Kennzeichnungsetikett angegeben Bezeichnungen der gefährlichen Bestandteile
Keine. 
Gefahrenhinweise
H228 Entzündbarer Feststoff. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. 
Nicht rauchen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen.
Sonstige Information
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

H228 Substancja stała łatwopalna.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła

P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)

P501Zawartość/pojemnik usuwać do….

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

 

Swissvax Utopia (2016)

Cytat

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.
2.2. Merkelementer
Ytterligere råd
Ikke merkepliktig i forhold til tilberedelsesretningslinje 1999/45/EC.

2.3. Andre farer

Det foreligger ingen informasjoner.

Cytat

H304 Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer inn i luftveiene.
H371 Kan skade organer.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H371 Może powodować uszkodzenie narządów

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

 

  • Lubię to 2
Link to comment
Share on other sites

Finish Kare HiTemp 1000p   #BWM101

 

Cytat

2. COMPOSITION AND INFORMATION ON INGREDIENTS
 
COMPONENTS CAS# % WEIGHT OSHA PEL TWA EINECS CLASSIFICATION 
 
Low odor base solvent 64742-47-8 35-55 5.0 mg/m3 200ppm Listed 
Aromatic hydrocarbon* 64742-95-6 15-25 * Listed 
Aliphatic hydrocarbon 8052-41-3 07-15 500ppm 100ppm Listed 
Wax blend 8015-86-9 25-30 
* Components- max % 
 1,2,4,Trimethyl benzene 95-63-6 32.0 25 25 
 Xylene 1330-20-7 2.2 100 100 
 Cumene 98-82-8 1.5 50 50 
HEALTH: 1 FLAMMABILITY: 2 REACTIVITY: 0


3. HAZARDS IDENTIFICATION
THE HEALTH EFFECTS NOTED BELOW ARE CONSISTENT WITH REQUIREMENT UNDER THE OSHA 
COMMUNICATION STANDARD (29 CFR 1910.1200) 
Potential effects of health:
INHALATION (BREATHING): N/A because it is a Paste Product. 
EYE CONTACT: Product is minimally irritating to the eyes. 
CONTACT OF THE SKIN: Prolonged or repeated contact may result in de-fatting and drying of the skin. 
INGESTION: Ingestion of product may result in vomiting; aspiration (breathing) of vomitus into the lungs must 
be avoided as even small quantities may result in aspiration pneumonitis. 
GENERAL ADVISE: In case of accident or if you feel sick from exposure, seek medical attention immediately

Cytat

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
COMPONENT: Aliphatic Hydrocarbon: SKIN, Product on mouse skin twice a week for 12 months, resulted in 
an increased incident of skin tumors. Applied to the skin of female rats at 494,330 or 165 mg/kg daily for 7 
consecutive weeks (pre-mating, mating and gestation) for 8 consecutive weeks in males did no result in 
systemic, reproductive, or developmental toxicity. 
COMPONENT: Aromatic hydrocarbon: No Data

Cytat

15. REGULATORY INFORMATION
R-Phrases
R-10 Flammable 
R-21 Harmful in (prolonged) contact with skin 
R-22 Harmful if swallowed.

Łatwopalny, szkodliwy w przypadku połknięcia, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

 

  • Lubię to 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.